ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RIJSCHOOL AWIN

Hieronder vind je een overzicht van de algemene voorwaarden van Rijschool Awin.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door rijschool Awin, gevestigd te Almere, Klavecimbelstraat 2, hierna te noemen “Awin”, aangegaan.

Neem gerust contact op voor vragen of meer informatie over de rijschool

AWIN DRAAGT ER ZORG VOOR

 • dat les wordt gegeven door instructeurs die in het bezit zijn van een geldig instructeursbewijs.
 • dat de leerling van dezelfde instructeur onderricht ontvangt, tenzij er sprake is van overmacht.
 • dat les wordt gegeven in of met lesvoertuigen waarvoor een verzekering is afgesloten met dekking voor de inzittende.
 • dat desgewenst na betaling een factuur aan de leerling wordt afgegeven bij vooruitbetaling, of na afloop voor alle contant afgerekende lessen tesamen.
 • dat bij het niet tijdig verschijnen van de leerling een wachttijd van 10 minuten in acht zal worden genomen.

DE LEERLING IS VERPLICHT

 • tijdens het lessen in het bezit te zijn van een ID-kaart of paspoort (wettelijke ID-plicht)
 • bij betaling van “losse lessen”, het lesgeld per les contant te voldoen,
 • bij pakketten/cursussen, het bedrag vóór de eerste les te voldoen aan de rijschool.
 • Bij niet tijdig betalen in geval van termijn betaling is de leerling €25 aan administratiekosten schuldig.
 • bij vroegtijdig stoppen met je rijopleiding, in dit geval wordt er €69,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
 • bij aanvraag van je praktijk examen wordt er €29,- in rekening gebracht.
 • indien de lesafspraak binnen 48 uur voor de afgesproken tijd wordt afgezegd, de volledige lesprijs te voldoen aan de rijschool,
  ter bevordering van een verantwoord verloop van de rijopleiding met de grootst mogelijke regelmaat rijonderricht te volgen.
 •  Bij verzuim is de rijschool niet verplicht, volgens eerder overeengekomen tijdschema, capaciteit voor betreffende leerling vrij te houden.
 • te starten met de les op of nabij het eigen woonadres, tenzij anders overeengekomen met de rijschool/instructeur, aan te geven of de rijbevoegdheid is ontzegd.
 • De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van te voren melden, anders heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
 • De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.Eigen Verklaringen die bij het CBR worden ingevuld en niet naar eer en waarheid worden ingevuld is op eigenrisico van de Leerling en Ouderlijk gezag
 • Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt , dan schakelt de Rijschool een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.

PAKKETTEN/SPOEDCURSUS

 • De pakketgelden zijn niet verrekenbaar. Alleen wanneer er duidelijk sprake is van overmacht kan het restant van het pakket middels een omrekenformule teruggevorderd worden.
 • Alle lessen van het aangekochte pakket dienen binnen 6 maanden te zijn gevolgd, tenzij de leerling in samenspraak met de rijschool anders is overeengekomen.
 •  Zijn de lessen van het aangekochte pakket niet binnen de gestelde termijn gevolgd, dan vervallen de lessen en eventueel examens.
 • De lesuren worden in afstemming met de leerling en de betreffende instructeur ingepland a.d.h.v. beschikbaarheid van beide partijen. De planning van de spoedcursus wordt zoveel mogelijk m.b.t. de doorlooptijd.
 • Afgestemd op de vooraf gestelde richtlijnen.
 • Voor de zorgeloos pakket geldt de volgende : maximum examen zij 4 keer en daarna wordt stads examen en komt op de kosten van de leerling .
 • Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt en of tussentijds stopt , dan heb je geen recht op restitutie. Pakketten zijn 1 jaar geldig.
 • De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst haar lesprijs te verhogen. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijs

TUSSENTIJDSE TOETS EN PRAKTIJKEXAMEN

 • Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om in het bezit te zijn van een theoriecertificaat alvorens een tussentijdse toets en/of praktijkexamen wordt aangevraagd.
 • De instructeur van de leerling bepaalt in overleg met de leerling het moment van aanvraag betreffende het praktijkexamen.
 • Bij gebleken onbekwaamheid van de leerling heeft de rijschool het recht een examenaanvraag te weigeren.
 • De leerling heeft het recht om een proefexamen af te leggen welke door een externe examinator zal worden afgenomen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de leerling.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om de benodigde documenten / bescheiden mee te nemen naar de Toets of het praktijkexamen. Welke document u nodig heeft kunt u terugvinden op CBR.
 • De voorwaarden van “Awin” afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen en ondergetekend door beide partijen.

Op het CBR kunt u uw rijschool machtigen om voor u een praktijkexamen B te reserveren en eventueel ook een wettelijk niet verplichte toets. Deze site wordt in de toekomst met andere diensten uitgebreid. Lees op CBR ook de algemene informatie over examens van het CBR. Het machtigen doet u op mijn cbr met uw DigiD, uw persoonlijke digitale legitimatie voor overheidsdiensten.